(1)
Sahin, M.; Soysal, O.; Kali, K. Pulmonary Embolism. annalsmedres 2021, 4, 0243-0247.